Folda ce da take zuwa a cikin softuwayar Windo

  1. Latsa Start button
  2. Latsa Documents. Shafi na ƙasa zai bayyana:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: